Mieszkańcy Sołectwa                                                                                 Wólka Nosowska 16.11.2018r.

Wólka Nosowska


                                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                    Stara KornicaStanowisko mieszkańców sołectwa Wólka Nosowska

w sprawie planowanej lokalizacji elektrociepłowni na biogaz

w Wólce Nosowskiej,

przyjęte jednogłośnie na zebraniu wiejskim

w dniu 12.11.2018r.


My Mieszkańcy wsi Wólka Nosowska wyrażamy zdecydowany sprzeciw, wobec planów zlokalizowania w naszej miejscowości „elektrociepłowni na biogaz”.

Uważamy, że istnieją znaczące przesłanki iż wyziewy biogazowi oraz składowane na jej terenie odpady przed i poeksploatacyjne mogą zagrozić codziennemu komfortowi życia mieszkańców. Życie w ciągłym smrodzie może powodować stany chorobowe m.in. depresje, a te mogą prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Ponadto w bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji znajduje się ujęcie wody pitnej, w którą zaopatrywane są okoliczne miejscowości. Również wielu mieszkańców korzysta na co dzień do celów spożywczych z płytkich wód gruntowych. Dlatego naszym zdaniem istnieje duże ryzyko niebezpiecznego wpływu biogazowi na podstawowy element funkcjonowania życia jakim jest woda. Ewentualne skażenie cieków wodnych może skutkować poważnymi konsekwencjami dla całego środowiska, a szczególnie dla zdrowia i życia ludzi.

Zwracamy uwagę, że w przedmiotowej sprawie nie przeprowadzono nigdy konsultacji społecznych z mieszkańcami.

W związku z powyższym apelujemy do Wójta o zablokowanie tej inwestycji w tej lokalizacji, natomiast do pozostałych instytucji o wzięcie pod uwagę naszego stanowiska przy wydawaniu opinii.

Informujemy, że jesteśmy zdesperowani tą sytuacją i gotowi protestować na wszelkie możliwe sposoby, włączając w to media lokalne i ogólnopolskie.

Do protestu dołączamy listę zebranych podpisów osób sprzeciwiających się tej inwestycji.

Komitet Protestacyjny:

1. …………………………………..……..

2. …………………………………………..

3. …………………………………………..

4. ……………………………………………

5. ……………………………………………


Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Warszawie,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Łosicach,

3. Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

4. Starosta Powiatu Łosickiego


Podpisany list wraz z załącznikami został złożony na ręce Wójta Gminy w dniu  16.11.2018r