Środowisko wodne


Inwestor twierdzi, za na obszarze gdzie planowana jest inwestycja przeprowadzono odwierty wskazujące, że poziom wód gruntowych, znajduje się na głębokości umożliwiającej zagłębienie obiektów budowlanych bez wpływu na oddziaływanie na środowisko wodne. Podobno wykonano 9 odwiertów, które wykazały wodę już na głębokości 1,7m (sączenia), a na głębokości 3,5m (lustro). Czyli, że w okolicy planowanej biogazowni znajdują się dość płytko wody gruntowe, które należy chronić. Natomiast opierając się na Mapie Hydrologicznej Polski, arkusz 532-Janów Podlaski, można przeczytać:

„W  części  zachodniej  arkusza (Wólka Nosowska), obejmującej  końcowy  fragment  struktury  glacitektonicznej udokumentowanej na sąsiednim arkuszu Sarnaki, wodonośne utwory trzeciorzędowe występują  na  głębokości  0–15  m, w  postaci  spiętrzonych  osadów  o  budowie  łuskowej i łuskowo-fałdowej. Nie posiadają one warstwy izolującej i są podatne na zanieczyszczenia z powierzchni terenu“.

Chyba nie trzeba tłumaczyć jakie zagrożenie niesie ze sobą budowa na tym terenie tego typu obiektów, a inwestor nie specjalnie przejmuje się bardzo dużym zagrożeniem skażenia płytkich cieków wodnych, z których przecież korzysta miejscowa ludność. Co na to instytucje odpowiadające za ŚRODOWISKO WODNE.


Druga rzecz dotyczy głębszych pokładów wody z którch zasilana jest spora część naszej Gminy poprzez sieć wodociągów. Studnia w Wólce Nosowskiej leży szczęśliwie na skraju wielkiego jeziora -  SUPZBIORNIKA PODLASIE o powierzchni 1196km2. Dlaczego szczęśliwie?, bo Polska należy do krajów o słabej zasobności w wodę, dlatego takie zbiorniki powinny być szczególnie chronione, już samo to powinno eliminować takie inwestycje z tego terenu

Inwestor w swoim raporcie napisał: „Na terenie Wólki Nosowskiej stopień zagrożenia warstwy wodonośnej jest bardzo niski (…) głównie z uwagi na korzystną budowę tj. obecność w stropie warstwy wodonośnej utworów nieprzepuszczalnych“. To znaczy co?, że warstwa wodonośna odizolowana jest grubą folią, bo jaki twór jest jeszcze nieprzepuszczalny?

Zobaczmy jednak co naprawdę napisane jest w opracowaniu „Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski“ opracowanej przez PAŃSTWOWY ISTYTUT GEOLOGICZNY - PAŃSTWOWY  INSTYTUT  BADAWCZY wykonane na zlecenie Ministerstwa Środowiska.


„W  części  zachodniej  arkusza,obejmującej  końcowy  fragment  struktury  glacitektonicznej udokumentowanej na sąsiednim arkuszu Sarnaki, wodonośne utwory trzeciorzędowe

występują  na  głębokości  0–15  m,w  postaci  spiętrzonych  osadów  o  budowie  łuskowej iłuskowo-fałdowej. Nie posiadają one warstwy izolującej i są podatne na zanieczyszczenia z powierzchni terenu. Na pozostałym obszarze trzeciorzędowy poziom wodonośny związany jest z drobno-i średnioziarnistymi piaskami kwarcowymi, z przewarstwieniami pyłów piaszczystych należących do eocenu i oligocenu. Warstwa wodonośna zalega na głębokości od 100 do 120 m, pod przykryciem słabo przepuszczalnych glin zwałowych i utworów zastoiskowych“.


Czym różni się termin  nieprzepuszczelne  od  słabo przepuszczalne.

No jest to różnica zasadnicza, to oznacza, że możliwe jest skażenie zasobów wodnych. Kto weźmie za to odpowiedzialność.


Poza tym woda z SUW w Wólce Nosowskiej pobierana jest z głębokości 60m, a nie jak twierdzi inwestor 120m.


Poniżej zamieszczamy mapy hydrologiczne okolicy[całe opracowanie]             [cała mapa]
Zwróćcie uwagę na mapę po lewej punkt 2 (żółte pole)

obszar wysokiej ochrony (OWO)


Cała reszta raportu odnośnie środowiska wodnego poniżej.


       
mapa JP Powrót