Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33.
1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie
    Członków wymaga kwalifikowanej  większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków
    uprawnionych do głosowania.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie  Członków określa sposób przeprowadzenia
    likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają
    odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
    (Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 855).