Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 28.
Majątek Stowarzyszenia stanowią środki finansowe, nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 29.
Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, zapisy i spadki,
3) dotacje,

§ 30.
1. Wysokość i termin płatności składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Członków.
2. Składki członkowskie nie podlegają zwrotowi.

§ 31.
Majątkiem i funduszami Stowarzyszenia rozporządza Zarząd.

§ 32.
Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących Członków Zarządu: Prezesa, Sekretarza, Skarbnika.