Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

§ 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,


§ 17
Walne Zebranie Członków.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, w skład którego wchodzą wszyscy
    członkowie Stowarzyszenia
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
    1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
    2) z głosem doradczym - członkowie wspierający.
3. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
4. Walne Zebranie Sprawozdawczo – wyborcze odbywa się co cztery lata.
5. Sprawozdawcze Walne Zebranie odbywa się raz w roku.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na
    wniosek:
    1) Zarządu Stowarzyszenia,
    2) Komisji Rewizyjnej,
    3) 1/3 ogółu członków Stowarzyszenia.
7. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd powiadamia członków co
    najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
8. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym,  zwykłą większością głosów przy
    obecności:
   1) w pierwszym terminie - co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
   2) w drugim terminie, wyznaczonym przez Zarząd zgodnie z ust 7 po pierwszym terminie bez względu na  
       liczbę obecnych członków.
§ 18.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
    1) z własnej inicjatywy,
    2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
    3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.
2. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu miesiąca od dnia    
    otrzymania żądania lub wniosku określonego w §18 ust. 1 pkt 2 i 3 Statutu.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19.
Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

    1) uchwalenie statutu i jego zmian,
    2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
    3) wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
    4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
    5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
    6) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
   7) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

§ 20.
Zarząd Stowarzyszenia

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania  
   Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7 członków wybieranych przez Walne  Zebranie Członków.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu
    jawnym lub tajnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków,
4. Uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów,  
   przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu (kworum), w tym Prezesa lub Sekretarza.
5. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie
    z Sekretarzem.

§ 21.
Do zakresu działania Zarządu należy:

1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy wydatków,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z
    obowiązującymi przepisami,
5) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6) powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
7) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków,
8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu
Członków,

§ 22.
Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez prezesa w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Zasady pracy oraz tryb i zasady zwoływania i odbywania posiedzeń Zarządu określa „Regulamin Pracy Zarządu Stowarzyszenia”, zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

§ 23.
Komisja Rewizyjna
1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego
    działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

§ 24.
Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w   razie stwierdzenia
    niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania
    posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd  w terminie ustalonym
    statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium  
   naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 25.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia
    pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością 2/3
    głosów, przy obecności wszystkich członków Komisji.

§ 26.
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.