Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
§ 11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.
§ 12
l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
6.  Małoletni mogą zostać członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych,

§ 13
1 Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
  1) czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia; z ograniczeniami określonymi w Art.3 ust.2 i 3 ustawy –  „Prawo o stowarzyszeniach”
   2) uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
   3) wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących    działalności Stowarzyszenia;
  4) uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
    5) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
    6) uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
    1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
    2)
regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
    3) dbania o mienie Stowarzyszenia,
   4) pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia.
§ 14
1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 13 ust. 1 Statutu.
2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt 1), 2), 3) Statutu
3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 15
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
    1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na Piśmie Zarządowi,
    2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
    3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek,
    4) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
    5) działania na szkodę Stowarzyszenia,
    6) rozwiązania się Stowarzyszenia.
2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do   Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.