Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§ 8
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Organizowanie życia społecznego mieszkańców wsi,
2. podejmowanie działań  na rzecz poprawienia jakości życia na wsi,
3. działanie na rzecz poprawy pozycji społecznej, ekonomicznej i kulturalnej  mieszkańców wsi,
4. Ochrona i promocja zdrowia,
5. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
6. działanie na rzecz poprawy infrastruktury na wsi,
7. reprezentowanie interesów mieszkańców wsi,
8. wspieranie działań na rzecz postępu informatycznego na terenach wiejskich,
9. rozwój działalności kulturalnej i oświatowej,
10. współudział w inicjowaniu i koordynacji prac na rzecz wsi i środowiska,
11. ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków, pomników przyrody,
12. działalność charytatywna.

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Współdziałanie  z Wójtem oraz Radą Gminy Stara Kornica a także Radą Sołecką wsi Wólka
    Nosowska.
2. przygotowywanie wniosków w celu pozyskiwania grantów, subwencji  i dotacji na realizację celów
    Stowarzyszenia, ze źródeł krajowych i
    zagranicznych,
3. wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu integrację i aktywizację
    społeczności lokalnej,
4. organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży,
5. organizowanie imprez kulturalnych, oświatowych, publicystycznych oraz
    pozyskiwanie środków finansowych na wspieranie, propagowanie
    i organizowanie tych imprez.
6. organizowanie szkoleń i kursów oraz innych form kształcenia dla
    mieszkańców wsi.
7. współpraca z instytucjami ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego oraz
    ochrony środowiska w dziedzinie pozyskiwania środków na rzecz renowacji
    i konserwacji obiektów zabytkowych, ochrony pomników przyrody oraz
    dbania o środowisko naturalne,
8. pozyskiwanie sponsorów, darczyńców i fundatorów.