Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Park” Wólka Nosowska  zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną z chwilą wpisania do rejestru.

§2
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych o charakterze niezarobkowym.

§3
Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy
"Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855, ze zmianami) oraz zgodnie z własnym statutem.

§4
Siedzibą działania Stowarzyszenia jest miejscowość Wólka Nosowska

§5
Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.

§6
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7
Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.